-   +

Pilotní evaluace a.r. 2011/2012

„Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014

Výsledky evaluace a.r. 2011/2012

Teorie základu SPP 1-MŠ

Úvod do studia-SPP-MŠ

Somatologie a somatopatologie - 1.R.SPP

Základy speciální pedagogiky

Etopedie 3

Seminář k závěrečné práci 1

Speciální metodika pro etopedy

Specifické poruchy učení

Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk

Terapeutické metody ve SPP 1,2

Patopsychologie 1-SPP

Pedagogika předškolního věku

Geologie

Molekulární biologie

Systém a evoluce rostlin

Systém a evoluce živočichů

Evoluční biologie

Geologický vývoj přírody

Mikrobiologie

Obecná botanika a fyziologie rostlin

Obecná zoologie a fyziologie živočichů

Vybrané kapitoly z technických předmětů

Základy mechatroniky a automatizace

Didaktika informačních technologií

Didaktika technických předmětů 1

Didaktické praktikum

Fonetika 1

Nácvik písemného projevu

Propedeutické lékařské disciplíny

Komunikace SP 1

Patopsychologie

Reálie UK, USA

Sociální patologie

Surdopedie 2

Somatologie

Teoretické základy znakového jazyka

Základy speciální pedagogiky - SPP

Úvod do studia - SPP

Speciální pedagogika s dějinami 1, 2 - SPP

Psychologie PV a OV

Základy psychologie PV a OV

Kinematická geometrie v rovině

Základy somatologie a somatopatologie - PV a OV

Algebra 1

Literatura pro děti a mládež

Literární věda

Aktivizační metody ve výuce ČJ

Úvod do studia jazyka

Metody řešení geometrických úloh

Úvod do studia literatury

Mediální výchova

Geometrie

Matematické aplikace

Základy speciální pedagogiky - SPP

Didaktika českého jazyka pro SŠ

Současná česká literatura

Teorie množin

Systém a evoluce živočichů

Terapeutické metody

Základy sociologie a soc. patologie

Metodologie výuky biologie

SPP-WDTV 2

Systém a evoluce rostlin

Tvorba výukového SW

Světová literatura

Sociální patologie, legislativa handicapovaných 1, 2

Legislativa handicapovaných 1, 2

Algebra 1

Didaktika tech. předmětů

Komunikační výchova

Matematická analýza 1

Rétorika

Matematická analýza

Didaktika LV

Tvorba výukového systému

WMOTE

Česká literatura 1. pol. 20. století

Jazykový proseminář

Aktuální otázky vyučování matematiky

Ekologická výchova

WPMS

WTCHP

WZKG

Patopsychologie

Teoretická aritmetika

Genetika

Biologická antropologie

Historie matematiky

Legislativa zdr. postižených

Výchova mimo vyučování

Teoretické základy ZJ -WZTZ 2

Základy dramiky 1-WZTZ 1 - Surdopedie

Komunikace sluchově postižených

Teoretické základy ZJ

Lékařská propeddutika 1, 2

Lékařská propedeutika

Pracovní metody v biologii

Patopsychologie

ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ, fonetika a fonologie - KČS-WFOF

ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ, syntax - KČS-WSYNT

ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ, syntax - KČS-WSYNT1

Učitelství pro 2. st. ZŠ, didaktika ČJ-KČS-VČJ1, WČJ2

ČJ - střední škola, písemný projev 2-WPSŠ1, WPSŠ2

ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ, historická mluvnice -KČS-WSHM1, WSHM2

ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ, lexikologie a stylistika -KČS-WSAL1, WSAL2

Učitelství pro 2. st. ZŠ, česká literatura 20. století-2-KČS-WČ-202

ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ, česká literatura 20. století-1-KČS-WČ-201

Teoretické základy – SSP 2

ČJ - střední škola, Vývojové tendence - KČS-WTSČ 1-WTSČ 2

Matematika - učitelství pro 2. st. SŠ, Výpočetní technika - WZVT

Matematika - učitelství pro SŠ, Pravděpodobnost a statistika - WSPS

Botanika - nižší rostliny

Pěstitelství

ČJ - střední škola, Didaktika - lit. pro SŠ - KČS-WDLS 1- WDLS 2

ČJ - střední škola, textová syntax - KČS-WTSY 2

ČJ - střední škola, Vývojové tendence současné češtiny - KČS-WTSY 2

Odborná didaktika 1 A 2-WHSK

KTE WZTP 1 - KTE WZTP 2

Současná česká literatura - WČLI 2

Didaktika - WJPDI

Interpretace lit. textu - KČS-WILI

Matematika - učitelství pro SŠ

Technologické praktikum - WTCHP

ORL a foniatrie pro logopedy

Český znakový jazyk

Kapitoly z českých dějin

Pedagogika - KSP-WLZP

Obecné dějiny 20. století

Biologie ochrany prostředí

Matematika-učitelství pro 2. st. ZŠ Geometrie 1,2 -WZG 12

Somatologie nevýběrová

Učitelství pro 2. st. ZŠ, Kultura mluveného projevu - WKLM1-WKLM2

Učitelství pro 2. st. ZŠ, Morfologie -KČS-WMOF1,WMOF2

Učitelství pro 2. st. ZŠ, Starší česká literatura -KČS-WSČL1-WSČL2

Spec. poruchy učení nevýběrové

Politologie

Filosofie-KVS-NF 12

Filosofie

Politologie a evropská integrace 1

Religionistika

Společenskovědní seminář

Učitelství pro 2. st. ZŠ, Česká literatura 1. pol. 20. století

Etopedie-nevýběrová

Tyflopedie nevýběrová

Surdopedie nevýběrová

Prevence rizikového chování

Vybrané intervenční techniky a metody ve SP

Matematika - učitelství pro SŠ-2011, 2012 Matematická analýza-WSMA 2

Seminář k závěrečné práci

Somatologie a somatopatologie

SPP - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk

ČJ -  učitelství pro 2. st. ZŠ, světová literatura KČS-WSLI 1, WSLI 2

Zoologické cvičení v terénu

Botanická cvičení v terénu

Didaktika PDF A, Reálie 2

Praktický jazyk PDF A PC- 2

GR, FON, NPP Fonetika 2 dotazníky

NPP

Gramatika - 2

das Kunstbild - ein Medium

Tschechisch-deutsche Beziehungen

Didaktik für Oberstufe 2

Übungen in der Wortbildung

Soziolinguistik

Semiotik

Grammatik für Fortgeschrittene 2

Speciální psychiatrie pro etopedy a SPU

Dějiny Českých zemí ve 20. stol. WJDCZ

Dějiny státní správy a samosprávy-WJDSS

Ekonomická gramatika-WJEG

Fenom.  hodnotová etika-WJFHE

Mezinárodní a politický vývoj-WJSPS

Obecné dějiny 20.stol. WJOBD

Předmětová didaktika-WJPDI

Současná filozofie-WJSFI

Speciální didaktika-WJSDI

Současné problémy společnosti-WJSPS

Spec. pedagogika-Logopedie 1,2

Spec. pedagogika-Psychopedie 1,2

Pěstitelství

Biologie bezobratlých

Kurz pěstitelských prací


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc